Anonius|$10|1GB内存|20GB SSD空间|500GB流量|KVM|台湾

cera cera

Anonius,国人主机商,新成立,暂时仅提供台湾TFN KVM VPS,价格和配置挺合适。早上还有货,现在全线无货,需要的关注下。

TFN.1C1G
vCPU: 1
内存: 1 GB
空间: 20 GB SSD
流量: 500 GB / 月(100 Mbps端口)
IPv4: 1
$10/月
购买链接

TFN.2C2G.Web
vCPU: 2
内存: 2 GB
空间: 30 GB SSD
流量: 500 GB / 月(100 Mbps端口)
IPv4: 1
$15/月
购买链接

TFN.2C2G
vCPU: 2
内存: 2 GB
空间: 40 GB SSD
流量: 1000 GB / 月(100 Mbps端口)
IPv4: 1
$20/月
购买链接

更多查看:https://vps.anonius.com/cart.php

cera cloudiplc tengxunyun

相关推荐

mjjping.com cera cera cloudiplc